U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

Algemene bepalingen

 

Artikel 1              

Alle leden dienen dit reglement te lezen, te kennen en te eerbiedigen.

 

Artikel 2              

Door het feit van zijn deelname aan de lessen en het ondertekenen van een vrij  aangegane verbintenis van aansluiting, verklaart elk lid zich akkoord met dit reglement en verbindt zich tot de toepassing ervan.

 

Artikel 3              

Het bestuur van Iku Shin Dojo behoudt zich het recht voor, om eventuele wijzigingen aan te brengen aan huidig reglement indien deze zich zouden opdringen.

 

Artikel 4              

Niet aangeslotenen of mensen die nog niet betaald hebben, trainen op eigen verantwoordelijkheid en kunnen de federatie, de club, zijn bestuur, de shihan noch andere leraars verantwoordelijk stellen voor gebeurlijke ongevallen.

 

Zij kunnen maximum 3 lessen volgen in clubverband onder de noemer proeflessen.

 

Na deze proefperiode kan men zich, na aanvaarding door de clubtrainer sensei, het overhandigen van een medisch  geschiktheidsverklaring door de huisarts en het ondertekenen van het toestemmings-formulier GDPR, definitief inschrijven om verder te trainen in clubverband.

 

Artikel 5              

Indien men voorstellen of opmerkingen heeft, dan kan en mag men deze steeds aan de clubtrainer sensei overmaken. Hij zal u steeds proberen een gepast antwoord te geven.

 

Deze voorstellen of opmerkingen kunnen eventueel ook via een gesloten omslag afgeven worden, aan de clubtrainer sensei of aan een van de bestuursleden die deze dan zullen voordragen op de eerstvolgende bestuursvergadering.

 

De vereniging beschikt over een vertrouwenspersoon. De leden hebben ten alle tijden het recht op een anoniem gesprek met de vertrouwenspersoon en in het bijzonder als er zich grensoverschrijdend gedrag (agressie, discriminatie, pesten, seksuele intimidatie, …) voordoet.

 

Artikel 6              

In de dojo wordt er geen alcohol toegelaten. Alleen tijdens protocollaire ceremonies mag dit gebruikt worden en dan in geringe mate.

 

Personen die onder invloed zijn van alcohol, drugs of dergelijke worden in de dojo geweigerd.

 

Artikel 7              

Bij ongeval in de dojo waarschuwt men onmiddellijk de verantwoordelijke. Deze zal dan ook de nodige stappen ondernemen in verband met eventuele verdere verzorging, opname en verzekering.

 

Artikel 8              

De vereniging is verplicht een ledenlijst aan te leggen met persoonsgegevens voor intern gebruik. Conform de privacywet hebben de leden het recht om hun persoonsgegevens in te zien en te laten wijzigen binnen de wettelijk vastgelegde termijn.

 

De leden hebben de plicht de Raad van Bestuur in kennis te stellen van de verandering in hun adres en gegevens.

 

Artikel 9              

Mondelinge berisping: Een terechtwijzing door de lesgever gekoppeld aan een extra oefening, of de onttrekking aan een bepaald gedeelte van de les. Indien een minderjarige van de mat gestuurd wordt, dient deze aanwezig te blijven in de zaal zolang de training duurt en deze niet te storen, totdat de ouders de minderjarige komt ophalen.

 

Uitsluiting: Na verschillende terechtwijzingen en met overleg met de overige lesgevers en bestuursleden. Bij minderjarigen worden de ouders steeds hieromtrent geïnformeerd.

 

Lidgeld

 

Artikel 10            

Het lidgeld wordt betaald op het ogenblik dat men start met het volgen van de trainingen. Dit kan op elk ogenblik van het jaar zijn en valt dus niet noodgedwongen samen met het begin van het sportseizoen.

 

Ieder reeds aangesloten lid betaalt elk daarop volgend jaar zijn lidgeld voor de club, bestaande uit het lesgeld, het vergunningsgeld voor de Federatie en de voorziene verzekeringen.

 

Het lidgeld bedraagt 160,00 €.

 

Algemene deontologie

 

Artikel 11           

Van elk lid van Iku Shin dojo wordt er verwacht dat zij zich overal waardig gedragen, zowel binnen als buiten de dojo. Zij tonen steeds respect voor zichzelf, hun collega’s, hun meerdere, hun ouders en het materiaal en de eigendom van anderen. Dit opdat ook de naam en faam van de Iku Shin dojo niet wordt geschaad.

                                   

Van elk lid van de Iku Shin dojo wordt er verwacht dat zij geweld uit de weg zullen gaan,  zowel in woord, als in daad.

 

Ju jutsu kan en mag enkel gebruikt worden indien een incident plots en levensbedreigend is ten opzichte van de eigen persoon of de naasten.

 

Niemand wordt uitgesloten op basis van handicap, religie, geslacht, ras, seksuele geaardheid en/of culturele afkomst.

 

Een Ju jutsuka moet fier en eervol zijn en steeds proberen de 3 volgende budowaarden te respecteren en uit te stralen.

 

“Vriendschap, Harmonie en Respect”.

 

Artikel 12            

Van zodra men de dojo binnen komt is men stil en plaatst men zijn schoeisel en eventuele sporttas netjes op één rij op de voorziene plaats. Dan neemt men plaats in seiza op de tatami en men wacht in stilte tot de les begint.

 

Eventuele bezoekers van een andere club nemen in hiërarchische volgorde plaats op de rechter flank van de tatami.

 

In de dojo mag er niet geroepen of geschreeuwd worden. Ook abnormale uitlatingen zijn er niet toegelaten.

 

Als een ju jutsuka niet oefent, bijvoorbeeld omdat de lesgever technische uitleg geeft, moet hij/zij een goede houding aannemen en zwijgen. Op de tatami liggen of tegen de muren leunen hoort hier niet thuis.

 

Beslissingen op de tatami vallen onder de bevoegdheid van de lesgever.

 

Artikel 13            

Men moet er steeds voor zorgen in de dojo aanwezig te zijn enkele minuten vóór de les begint en dit in de gepaste kledij.

 

Zij die om een of andere geldige reden te laat komen, moeten in stilte plaats nemen op de rand van de tatami en in seiza wachten tot de sensei hen een teken geeft om zich bij de rest te vervoegen. Dit om de lesgever niet te storen in datgene wat hij op dat ogenblik aan het doen is.

 

Te laat wil zeggen wanneer de openingsceremonie gestart is, dus wanneer de clubtrainer sensei of de shihan heeft plaatsgenomen voor het schrijn.

 

Artikel 14            

De leden moeten steeds toestemming vragen om de tatami te verlaten. Bij het betreden of verlaten van de tatami moeten de leden de tatami groeten

 

Artikel 15            

Komt er tijdens de les een shihan binnen, dan zal de hoogste in rang onmiddellijk de les onderbreken en deze shihan uitnodigen plaats te nemen vooraan op de Tatami. De clubtrainer sensei zal dan deze shihan begroeten waarop iedereen deze shihan groet in seiza. Daarna gaat de clubtrainer sensei gewoon verder met zijn les.

 

Kledij en hygiëne

 

Artikel 16            

De kledij in de dojo dient correct en zuiver te zijn. Enkel de hierna opgegeven kleding mag gedragen worden tijdens de clublessen. Andere kledij dan deze is ten strengste verboden.

 

Roohai (leerling)                witte ju jutsu gi en gekleurde obi.

 

Yudansha 1ste Kyu              witte ju jutsu gi en bruine obi.

 

Yudansha Dan graden       witte ju jutsu gi, zwarte Hakama en zwarte obi.

 

Het dragen van een T shirt bij meisjes en dames onder hun gi (kimonovest) is verplicht, het dragen van een T shirt bij jongens en heren is niet verplicht, maar wel gewenst om hygiënische redenen.

 

Op de gi bevindt zich eventueel het embleem van de federatie (op de linker borst). Andere emblemen zijn niet toegelaten.

 

Indien om de ene of de andere reden, de kledij niet meer in orde is, dan draait men zich met de rug naar het schrijn en brengt men dit zo snel mogelijk weer in orde. Dit is het enige ogenblik dat men met de rug naar het schrijn mag staan.

 

Artikel 17            

Allerhande voorwerpen zoals juwelen, piercings, armbandjes, polskoordjes en dergelijke moeten van het lichaam verwijderd worden. Dit om kwetsuren te vermijden bij uzelf maar ook bij uw collega’s. De dragers van brillen moeten er voor zorgen dat ze uzelf niet hinderen.

 

Artikel 18            

Neem uit respect voor uzelf en voor de anderen de nodige maatregelen in verband met de lichaamshygiëne. Handen en voeten zijn netjes, de nagels zo kort mogelijk geknipt om elkaar niet te bezeren.

 

Artikel 19            

Tussen de tatami en de kleedkamers is het gebruik van zori (slippers) en schoenen verplicht.

 

Examinering

 

Artikel 20            

Alleen de clubtrainer sensei met zijn assistenten sensei, bepalen wanneer iemand klaar is om een examen af te leggen voor een volgende graad. Zij bepalen de plaats, de dag en het uur.

 

De shihan zal samen met de clubtrainer sensei volgens de deontologie van de KoKoDo Kyu Shin Kai, op integere en onpartijdige wijze toezien op de vooruitgang van de leerlingen, primordiaal rekening houdende met zijn/haar “maturiteit” en technisch kunnen, en tevens mee kunnen beslissen wanneer een student klaar is voor zijn examen van “shodan”.

 

Voor de examens van de verschillende Kyu en Dan graden, zijn er vaste minima vooropgesteld, waaraan de clubtrainer sensei zich zal houden. Vraag nooit zelf om een examen te mogen afleggen. Dit getuigt van weinig vertrouwen en respect ten aanzien van je Clubtrainer Sensei.

 

Personen die uit andere stijlen komen kunnen eventueel sneller dan gewoonlijk evolueren, daar zij reeds basisbekwaamheden hebben opgedaan.

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?